مریم وفادار این نوشتار به رویکرد های کلان و بالا هرمی “فرزند نیاوری” و پیر شدن تدریجی جامعه و کم شدن نیروی پر انرژی و جوان نمی پردازد. صرفا نگاهی است از پایین هرم جامعه و از زبان یک مادر.