لیلا قربانی دانشجویان به عنوان فعالترین و آرمانخواه‌ترین افراد در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و امروزه گروه‌های دانشجویی می‌توانند با نظریه‌های علمی و فرهنگی و هنری و … تاثیر بسیار مثبتی در جهت هدایت اذهان عمومی جامعه داشته باشند، مخصوصا زمانی‌که این آرمان‌ها به صورت مثبت و با تحقیق و پژوهش و در راستای هدفی [...]