|| به بهانه‌ی مجموعه داستان « همه‌چی دُرُس می‌شه»ی آزاده محسنی سیدشهاب‌الدین فتحی     داستان برشی از یک زندگی است و زندگی ناگزیر از حفظ جغرافیای خود. به عقیده‌ی نگارنده در داستان دو نوع جغرافیا وجود دارد. جغرافیای زیرلایه و جغرافیای رو لایه. جغرافیای زیر لایه را می‌توان تا حدودی همسنگ تجربه‌ی شخصی دانست. [...]