|| گفتگو با بنفشه حسنی یکی از ۵ امدادگر زن نمونه کشور گفتگو از سارا شمیرانی این گفتگو یک گپ صمیمانه است با بنفشه حسنی؛ یکی از ۵ امداگر زن نمونه کشور و نجاتگر همدانی که از روزهای زلزله بم و صدها عملیات دیگر خاطرات زیادی دارد. او  نمونه یک زن شجاع از این مرز [...]