سارا ابراهیمی می‌گویند زندگی هر انسانی سه نقطه عطف دارد: تولد، ازدواج، و مرگ. منظور از نقطه عطف، رخ‌دادی است که زندگی اشخاص را کاملاً متحول می‌سازد. تولد، نقطه شروع زندگی است و مرگ، نقطه پایان کار در این دنیا. اما ازدواج مهم‌ترین نقطه عطف زندگی هر انسان است، چراکه بیش از هر اتفاق دیگری، [...]