فائزه هروی؛ کارشناس گفتاردرمانی “علی بشین”،”علی به اون دست نزن”،”علی جان این کارو نکن”،”علی این حرفو نزن”،علی بدو بدو نکن” … اینها تنها تعدادی از جملاتی هستند، که امروزه از مادران ، زیاد می شنویم حال میخواهد در خانه باشد یا در مهمانی ها و یا در مکانهایی مشابه. اگر هم احیانا مادری پیدا شود [...]